சுபாஷ் பக்கங்கள்

புதிய ஆரம்பம்

Posts Tagged ‘windows server’

Windows Server 2008 Command-line Tools

Posted by சுபாஷ் மேல் ஒக்ரோபர் 10, 2008

Windows Server 2008 Command-line Tools

விண்டோஸ் சர்வர் 2008 இல் கமாண்ட் விண்டோவை எப்படியெல்லாம் பயன்படுத்தலாமென இந்தப்பதிவினில் பார்க்கலாம்

வழக்கமாக மற்றய எல்லா விண்டோஸைப்போலவே சர்வர் 2008 இலும் கமாண்ட் விண்டோவை பயன்படுத்தி கட்டளைகளை நிறைவேற்றிக்கொள்ளலாம்.

இந்தப்பதிவினில் புதிதாகவும் பயனுள்ளதாகவுமுள்ள கட்டளைகளை மட்டும் பார்க்கலாம்.

கமாண்ட் விண்டோவை உபயோகப்படுத்த தெரிந்திருப்பது GUI வேலை செய்யாத நிலைகளிலும் பூட்டிங் சிக்கல்களையும் தீர்க்க உதவும். மற்றும் மற்றவர்களுக்கு நாம் செய்யும் பணியின் படிமுறைகள் தெரியாதவாறு பாதுகாக்கவும் முடியும்.

1.0 கமாண்ட் விண்டோவை செயற்படுத்தல்

நிறுவுதல் முடிந்த கணனியில் Start Menu மூலமாக Command Prompt இனை பெறலாம். சர்வர் 2008 இனில்  நிறுவதலுக்கான படிமுறைகளை மேற்கொள்ளும்போது  கூட Command Prompt இனை பெற்றுக்கொள்ளலாமென்பது சர்வர் 2008ன் சிறப்பு. Shift+F10 இனை ஒரு சேர அழுத்துவதன் மூலம் Command Prompt இனை பெற்று சில கட்டளைகள் மூலம் நிறுவுதலை செய்யலாம். ஆனால், நிறுவுதல் ஆரம்பித்த பின்னர் இவ்வாறு செய்ய முடியாது. ( கோப்புகளை படியெடுக்க ஆரம்பித்தபின்னர் )

கமாண்ட் விண்டோவை இயக்கியதும் கீழ்க்கண்ட படத்திலுள்ளது போல இதன் முகப்பு காட்சியளிக்கும்.

.

2.0 விண்டோஸ் சர்வர் 2008 கமாண்ட் விண்டோ கட்டளைகளின் தொகுப்பு.

Command

Description

Arp Display and modify the IP to physical address translation tables used by the Address Resolution Protocol (ARP).
Assoc Display and modify file extension associations.
Attrib Display and change file attributes.
Break Configure extended Ctrl-C checking.
Bcdedit Configure properties in name database to control boot loading.
Cacls Display or modify access control lists of files.
Call Call a script or script label as a procedure.
CD/Chdir Display the name of or changes the current directory.
Chcp Display or set the active code page number.
Chkdsk Check a disk for errors and display a report.
Chkntfs Display the status of volumes. Set or exclude volumes from automatic system checking during system boot.
Choice Create a selection list from which users can select a choice in batch scripts.
Cls Clear the console window.
Cmd Start a new instance of the Windows command shell.
Color Set the colors of the command-shell window.
Comp Compare the contents of two files or sets of files.
Compact Display or modify the compression of files or sets of files.
Convert Convert FAT volumes to NTFS.
Copy Copy or combine files.
Date Display or set the system date.
Del Delete one or more files.
Dir Display a list of files and subdirectories within a directory.
Diskcomp Compare the contents of two floppy disks.
Diskcopy Copy the contents of one floppy disk to another.
Diskpart Invoke a text-mode command interpreter so that you can manage disks, partitions, and volumes using a separate command prompt and commands that are internal to Diskpart.
Doskey Edit command lines, recall Windows commands, and create macros.
Driverquery Display the current device driver properties and status.
Echo Display messages, or turns command echoing on or off.
Endlocal End localization of environment changes in a batch file.
Erase See Del.
Exit Exit the command interpreter.
Expand Uncompress files.
FC Compare two files and display the differences between them.
Find/Findstr Search for a text string in files.
For Run a specified command for each file in a set of files.
Format Format a floppy disk or hard drive.
Fsutil File system utility – displays and configures file system properties.
Ftp Transfer files.
Ftype Display or modify file types used in file extension associations
Goto Direct the Windows command interpreter to a labeled line in a script.
Gpresult Display Group Policy information for a machine or user.
Graftabl Enable Windows to display extended character sets in graphics mode.
Help Display Help information for Windows commands.
Hostname Display the computer name.
ICACLS Display, modify, backup, and restore ACLs for files and directories.
IF Perform conditional processing in batch programs.
Ipconfig Display TCP/IP configuration.
Label Create, change, or delete the volume label of a disk.
Md/Mkdir Create a directory or subdirectory.
Mklink Create symbolic and hard links.
Mode Configure a system device.
More Display output one screen at a time.
Mountvol Manage a volume mount point.
Move Move files from one directory to another directory on the same drive.
Openfiles Display files opened by remote users for a file share.
Nbtstat Display status of NetBIOS.
Net Accounts Manage user account and password policies.
Net Computer Add or remove computers from a domain.
Net Config Server Display or modify configuration of Server service.
Net Config Workstation Display or modify configuration of Workstation service.
Net Continue Resume a paused service.
Net File Display or manage open files on a server.
Net Group Display or manage global groups.
Net Localgroup Display or manage local group accounts.
Net Pause Suspend a service.
Net Print Display or manage print jobs and shared queues.
Net Session List or disconnect sessions.
Net Share Display or manage shared printers and directories.
Net Start List or start network services.
Net Statistics Display workstation and server statistics.
Net Stop Stop services.
Net Time Display or synchronize network time.
Net Use Display or manage remote connections.
Net User Display or manage local user accounts.
Net View Display network resources or computers.
Netsh Invoke a separate command prompt that allows you to manage the configuration of various network services on local and remote computers.
Netstat Display status of network connections.
Path Display or set a search path for executable files in the current command window.
Pathping Trace routes and provides packet loss information.
Pause Suspend processing of a script and wait for keyboard input.
Ping Determine if a network connection can be established.
Popd Change to the directory stored by Pushd.
Print Print a text file.
Prompt Change the Windows command prompt.
Pushd Save the current directory then changes to a new directory.
Rd/Rmdir Remove a directory.
Recover Recover readable information from a bad or defective disk.
Reg Add Add a new subkey or entry to the Registry.
Reg Compare Compare Registry subkeys or entries.
Reg Copy Copy a Registry entry to a specified key path on a local or remote system.
Reg Delete Delete a subkey or entries from the Registry.
Reg Query List the entries under a key and the names of subkeys (if any).
Reg Restore Write saved subkeys and entries back to the Registry.
Reg Save Save a copy of specified subkeys, entries, and values to a file.
Regsvr32 Register and unregister DLLs.
Rem Add comments to scripts.
Ren Rename a file.
Replace Replace a file.
Route Manage network routing tables.
Rmdir Remove a directory.
Set Display or modify Windows environment variables. Also used to evaluate numeric expressions at the command line.
Setlocal Begin localization of environment changes in a batch file.
Sc Display and configure background processes (services).
Schtasks Schedule commands and programs to run on a system.
Sfc Scans and verifies protected operating system files.
Shift Shifts the position of replaceable parameters in scripts.
Shutdown Perform system shutdown.
Sort Sort input.
Start Start a new command-shell window to run a specified program or command.
Subst Maps a path to a drive letter.
Systeminfo Display machine properties and configuration.
Tasklist Display currently running tasks and services.
Taskkill Kill or stop a running process or application.
Time Display or sets the system time.
Title Sets the title for the command-shell window.
Tracert Display the path between computers.
Tree Graphically displays the directory structure of a drive or path.
Type Display the contents of a text file.
Ver Display the Windows version.
Verify Tells Windows whether to verify that your files are written correctly to a disk.
Vol Display a disk volume label and serial number.
Xcopy Copy files and directories.
WMI Display WMI information.

.

3.0 சகல கமாண்ட் கட்டளைகளையும் நிரல்படுத்தல் மற்றும் உதவி

சர்வர் 2008 இனில் உள்ள அத்தனை கட்டளை வாக்கியங்களையும் பட்டியலிட்டு நிரற்படுத்த கமாண்ட் விண்டோவில் help என தட்டச்சு செய்யவும்.

சில கட்டளைகளின் பாவனை முறை பற்றி அறிந்துகொள்ள பின்வருமாறு கட்டளையை அளிக்கவும்.

முறை:

help <command>

Eg:
help ftp

help xcopy

அல்லது,

<command>  <space> /?

net /?

எனவும்,

<command>  < space > <Argument> < space > /?

net time /?

எனவும் தரலாம்.

இனியென்ன கமாண்ட் விண்மோவில் விளையாடவேண்டியதுதான்!!!

Advertisements

Posted in தகவல் தொழில்நுட்பம், தொழில் நுட்பம், விண்டோஸ், விண்டோஸ் சர்வர் 2008 | குறிச்சொல்லிடப்பட்டது: , , , , , , | 21 Comments »